est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 20.06.2018 
Aasta 2018 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Hariduspoliitika ja haldamine 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija doonorriigi VVO/Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Kavandatav 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 82,178.00 EUR
Arvesseminev summa 82,178.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2018: 73,960.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 73,960.00 EUR
Maksete summa 2019: 8,218.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 8,218.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi “Eesti ja Gruusia vabaühenduste koostöö, Eesti kogemuse jagamine Adžaaria autonoomses vabariigis laste kaitsel ja naisettevõtluse toetamisel.” 
Lühikirjeldus Eesti-Gruusia ühisprojekti eesmärk on Adžaaria Autonoomses Vabariigis lastevastase (kooli)vägivalla vähendamine ja naisettevõtluse edendamine. Projekti käigus koolitatakse Adžaaria õppeasutuste juhte ja pedagooge koolikiusamise märkamise ja lapse õiguste tagamise osas, Eesti ekspertide koostöös Adžaaria Haridusministeeriumiga luuakse Batumis koolivägivalla ennetuskeskus. Adžaaria maapiirkonna naistele jagatakse teavet ettevõtluse alustamisest ja konkurentsivõimelise äriplaani koostamisest. Projekti raames toimub sotsiaalkampaania koolivägivalla äratundmiseks. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2018-10 - 2019-08
Projekti number 129-2018-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused ei ole kokkupuudet teemaga
naiste-laste olukord/sooline võrdsus läbiv eesmärk
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) läbiv eesmärk
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants