est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 13.02.2018 
Aasta 2017 
Arenguabi liik doonorriigi töötajad 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Osalemine rahvusvahelistes rahutagamisoperatsioonides 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Kood Nimetus
TV1 Tegevusvaldkond. Arengukoostöö
SE 1 STRATEEGILINE EESMÄRK 1: Globaalse vaesuse vähendamine ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamine
AV 2 ALAVALDKOND 2: rahu, inimõiguste tagamise ja demokraatia arengu toetamine
AE 3 Alaeesmärk 3: Arenguriikides rahu ja stabiilsuse tagamisele kaasaaitamine
AE3-M1 Meede 1: multilateraalsete organisatsioonide toetamine - Eesti ekspertide osalemise rahvusvahelistes (ÜRO, EL) kriisi ennetavates ja/või lahendavates tsiviilmissioonides; ÜRO rahuvalvemissioonide kaasrahastamine
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija doonorriigi valitsus/Välisministeerium
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Lõppenud 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 86,568.93 EUR
Arvesseminev summa 86,568.93 EUR
Ühekordne väljamakse Jah
Väljamaksed
Maksete summa 2017: 86,568.93 EUR Arvesseminev summa 2017: 86,568.93 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Osalemine EUMM Georgia missioonil 
Lühikirjeldus Ekspertide lähetamine osalemaks EUMM Georgia missioonil 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2017-01 - 2017-12
Projekti number  
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava läbiv eesmärk
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) valimata
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants