est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 05.06.2017 
Aasta 2017 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Naiste- ja lastevastase vägivalla ennetamine 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija VVOd ja tsiviilühiskond/Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Lõppenud 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 71,960.00 EUR
Arvesseminev summa 71,960.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2018: 3,894.69 EUR Arvesseminev summa 2018: 3,894.69 EUR
Maksete summa 2017: 64,764.00 EUR Arvesseminev summa 2017: 64,764.00 EUR
Maksete jääk: 3,301.31 EUR Arvessemineva jääk: 3,301.31 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine. 
Lühikirjeldus Eesti-Gruusia ühisprojekti eesmärk on Adžaaria autonoomses vabariigis naiste- ja lastevastase vägivalla vähendamine ja ohvriabi tõhustamine. Projekti käigus koolitatakse Adžaaria viies omavalitsuses töötavaid ametnikke ja spetsialiste (sotsiaaltöötajad, õpetajad, psühholooge) eesmärgiga tõsta nende kutseoskuseid lähisuhtevägivalla ohvrite nõustamisel. Eraldi koolitus toimub õiguskaitsetöötajatele inimkaubanduse äratundmiseks ja tõkestamiseks. Projekti ülesannete seas on (sotsiaal)meedias läbiviidav teavituskampaania, millega selgitatakse üheselt koduvägivalla kuritegelikku iseloomu ja julgustatakse kannatanuid pöörduma abi leidmiseks õiguskaitseorganite poole. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2017-06 - 2018-04
Projekti number 112-2017-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus läbiv eesmärk
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) valimata
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants