est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 12.06.2015 
Aasta 2015 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Rakenduskõrgharidus 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Kood Nimetus
TV1 Tegevusvaldkond. Arengukoostöö
SE 1 STRATEEGILINE EESMÄRK 1: Globaalse vaesuse vähendamine ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamine
AV 1 I ALAVALDKOND: Inimarengu toetamine
AE 1 Alaeesmärk 1: Arenguriikides hariduse kättesaadavamaks muutumine ning hariduse, sealhulgas kutsehariduse, kvaliteedi tõstmine Eesti kogemustele tuginedes
AE1-M2 Meede 2: koostöö arendamine partnerriikidega nende haridussüsteemide edendamiseks, sh kutseharidussüsteemide - ja õppeprogrammide toetamine ning individuaalsete stipendiumite andmine
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija doonorriigi VVO/SA Innove
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Lõppenud 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 116,377.00 EUR
Arvesseminev summa 116,377.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2017: 11,638.00 EUR Arvesseminev summa 2017: 11,638.00 EUR
Maksete summa 2016: 46,551.00 EUR Arvesseminev summa 2016: 46,551.00 EUR
Maksete summa 2015: 58,188.00 EUR Arvesseminev summa 2015: 58,188.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Eesti parim praktika Gruusia kutsehariduse konkurentsivõime toetuseks II 
Lühikirjeldus Projekt on jätkuks eelmisele kutsehariduse reforme toetavale projektile Gruusias. Üldeesmärgiks on Gruusia kutsehariduse maine tõus õppurite ning tööandjate silmis. Projekti fookus on neljal tegevuste kogumil: 8-10 jätkuõppe mooduli ettevalmistamine rakendamiseks alates 2018a.,sh. rahvusvaheline ühisõppekava, mis võimaldab õpilaste vahetust Gruusia ja Eesti vahel; Eesti kogemuse kasutamine Gruusia kutsehariduse välishindamissüsteemi uuendusteks ning assessorite koolitus; Gruusia pilootkoolide/kolledžite juhtkonna oskuste täiendamine kvaliteedijuhtimiseks oluliste andmete kogumise ja analüüsi osas; pilootkoolide õpetajate jätkukoolitus pedagoogilise ja erialase kutsepädevuse tõstmiseks. Projektis osaleb Gruusia haridus- ja teadusministeerium, 8 Gruusia pilootkooli/kolledžit ja 9 kutseõppeasutust Eestist. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2015-11 - 2017-10
Projekti number 103-2015-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) valimata
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants