est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 25.03.2015 
Aasta 2015 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Turvasüsteemide juhtimine ja reform 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Kood Nimetus
TV1 Tegevusvaldkond. Arengukoostöö
SE 1 STRATEEGILINE EESMÄRK 1: Globaalse vaesuse vähendamine ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamine
AV 2 ALAVALDKOND 2: rahu, inimõiguste tagamise ja demokraatia arengu toetamine
AE4 Alaeesmärk 4: Demokraatia areng ja hea valitsemistava juurutamine arenguriikides
AE4-M1 Meede 1: koostöö arendamine partnerriikidega demokraatia arengu ja hea valitsemistava, sh demokraatliku kohaliku omavalitsuse põhimõtete juurutamise toetamiseks, kolmanda sektori ja meedia arengu toetamiseks, IKT võimaluste, sh e-valitsemise, kasutamise toetamiseks ühiskondlike protsesside avatumaks ja kodanikukesksemaks muutumisel
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija doonorriigi VVO/e-Riigi Akadeemia SA
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Lõppenud 
Sihtriik Moldova 
Toetuse summa 60,000.00 EUR
Arvesseminev summa 60,000.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2016: 6,000.00 EUR Arvesseminev summa 2016: 6,000.00 EUR
Maksete summa 2015: 54,000.00 EUR Arvesseminev summa 2015: 54,000.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Riikliku küberturvalisuse võime arendamine Moldovas 
Lühikirjeldus Antud projekt kindlustab Moldovas küberturvalisuse süsteemse ja kõikehõlmava arendamise. Projekt aitab arendada Moldova küberturvalisuse teadmust ning ehitada modernset küberturbe kultuuri ühiskonnas. Projekti pikaajaliseks eesmärgiks on välja arendada Moldova riiklik küberturvalisuse võime hallata efektiivselt küberintsidente ning teha koostööd nii riigi siseselt, kui rahvusvaheliselt. Projekti lühiajaliseks eesmärgiks on anda Moldovale strateegilist teadmust ning aidata koostada riiklikult olulisi küberturbe arengudokumente (strateegiad, teekaardid, arengukavad). Võtmeisikud omandavad arusaamise küberturbe valdkonna skoobist ning mõistavad süsteemse ning kõikehõlmava arengu vajalikkust. Samuti arendab antud projekt siseriikliku koostööd. 
Kaasfinantseerija UK 68 000 eurot 
Projekti kestus 2015-04 - 2017-02
Projekti number 31-2015-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava läbiv eesmärk
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) läbiv eesmärk
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants