est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 02.06.2014 
Aasta 2014 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Kood Nimetus
TV1 Tegevusvaldkond. Arengukoostöö
SE 1 STRATEEGILINE EESMÄRK 1: Globaalse vaesuse vähendamine ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamine
AV 2 ALAVALDKOND 2: rahu, inimõiguste tagamise ja demokraatia arengu toetamine
AE4 Alaeesmärk 4: Demokraatia areng ja hea valitsemistava juurutamine arenguriikides
AE4-M1 Meede 1: koostöö arendamine partnerriikidega demokraatia arengu ja hea valitsemistava, sh demokraatliku kohaliku omavalitsuse põhimõtete juurutamise toetamiseks, kolmanda sektori ja meedia arengu toetamiseks, IKT võimaluste, sh e-valitsemise, kasutamise toetamiseks ühiskondlike protsesside avatumaks ja kodanikukesksemaks muutumisel
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/AS Andmevara
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Lõppenud 
Sihtriik Moldova 
Toetuse summa 139,345.00 EUR
Arvesseminev summa 139,345.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2014: 69,672.00 EUR Arvesseminev summa 2014: 69,672.00 EUR
Maksete jääk: 69,673.00 EUR Arvessemineva jääk: 69,673.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Moldova Vabariigi Kodanike Registri (KR) arendus SAIS infosüsteemi baasil (jätkuprojekt SAIS infosüsteemile). 
Lühikirjeldus Projekti sisuks on Moldova Vabariigi Kodanike Registri arendus SAIS infosüsteemi baasil. Kodanike Register hakkab koondama endas Moldova Vabariigi elanike isikuandmeid, mis saab olema aluseks e-teenuste loomisel. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2014-06 - 2015-10
Projekti number 87-2014-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) läbiv eesmärk
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants