est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSumma alates: kuni:
Makstud summa alates: kuni:
Aasta (abi)
Makse aasta (abi)
Ühekordne väljamakse
Tegevusvaldkond (Eesti) Vali: Tegevusvaldkond (Eesti)
Tegevusvaldkond Vali: Tegevusvaldkond
Panustaja Vali: Panustaja
Elluviija Vali: Elluviija
Tegevuse staadium
Sihtriik Vali: Sihtriik
Koostöövorm
Arenguabi liik Vali: Arenguabi liik
Tekst
Kaasfinantseerija
Projekti number
Geograafiline piirkond
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused
naiste-laste olukord/sooline võrdsus
kaasamine/hea valitsemistava
kaubandus
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng)
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker

arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants