est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt
2018 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool Euroopa, regionaalne/riikideülene Õppestipendiumid arengukoostöö arenguriikide kodanikele magistriõpinguteks Tartu Ülikoolis õppeaastatel 2018/2019 ja 2019/2020 136,000.00 Käimasolev
2018 multilateraalsete organisatsioonide tegevustoetused Välisministeerium ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet Bangladesh 50000 euro eraldamine välisministeeriumi 2018. aasta eelarves arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametile (UNHCR) Myanmari põgenike humanitaarvajaduste leevendamiseks Bangladeshis 50,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Vähimarenenud riigid muu e-valitsemise tehnoloogiate rakendamise toetamine arenguriikides 250,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Ukraina Mondo Ida-Ukraina kriisipiirkonna haridusprogrammi tegevuste toetamine 112,610.00 Käimasolev
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/Relvastatud konfliktides esineva seksuaalvägivalla vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja Vähimarenenud riigid muu Eraldis ÜRO õigusriigi tugevdamise ja seksuaalvägivalla vastase võitluse ekspertide meeskonna 2019. aasta tegevuste toetuseks. ODA-kõlbulikeks tegevusteks. 50,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium ÜRO Lastefond Valgevene ÜRO Lastefondi (UNICEF) toetamine Valgevenes 150 000 euroga projekti „Kaasav haridus erivajadusega õpilastele Valgevenes“ (Inclusive education for children with disabilities in Belarus) läbiviimiseks koostöös Sihtasutusega Innove. 150,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Diplomaatide Kooli SA Ukraina Reformitava Hennadii Udovenko Ukraina Diplomaatilise Akadeemia võimekuse tõstmine 99,068.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Eesti Pagulasabi Ukraina Humanitaarabieraldis MTÜle Eesti Pagulasabi Ukraina sisepõgenike ja konfliktis kannatanute olukorra leevendamiseks 60,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-riigi Akadeemia SA Moldova Harida. Kaasata.Võimustada: Kogukonnaplatvorm korruptsioonivastaseks võitluseks Moldovas . 175,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Cleantech ForEst Usbekistan Taastuvenergia ja rohetehnoloogia alane koostöö eesmärgiga suurendada rohemajandusettevõtete ja jätkusuutlike tehnoloogiate kasutuselevõttu Usbekistanis 14,651.00 Käimasolev
2018 multilateraalsete organisatsioonide tegevustoetused Välisministeerium ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo multilat. tegevustoetuste kood 150 000eurot ÜRO Humanitaarasjade koordineerimisbüroole (OCHA) 2018. aasta tegevuste toetuseks 150,000.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium rahvusvaheline VVO/Rahvuslik Demokraatia Instituut Vähimarenenud riigid muu Eraldise tegemine Rahvuslikule Demokraatia Instituudile 2018. aastaks. 185,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Innove Ukraina Ukraina koolide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi meeskondade tegevuse toetamine mitmekeelse hariduse valdkonnas 55,307.00 Kavandatav
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO Arenguprogramm Afganistan Eraldis UNDP (United Nations Development Programme) poolt hallatava LOTFA (Law and Order Trust Fund for Afghanistan) fondi toetuseks 262,054.51 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium muud mitmepoolsed organisatsioonid/Smart Africa Sekretariaat Aafrika, regionaalne/riikideülene Eraldis Smart Africa Sekretariaadile Aafrica e-valitsemise lahenduste alasteks tegevusteks organisatsiooni arenguabikõlblikes riikides 13,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium ÜRO Maailma Turismiorganisatsioon Moldova Empowering Young Women: Sustainable Livelihoods through Tourism 100,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Armeenia Naiste olukorra parandamine Armeenias, Gruusias ja Aserbaidžaanis läbi sidusrühmade tegevuse tõhustamise ja koostöömehhanismide loomise 35,387.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Moldova Moldova kohalike ajakirjanike ametialaste oskuste tugevdamine - jätkukoolitus 15,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Tartumaa Arendusselts Moldova "Moldova maapiirkondade arendamine kasutades LEADER/CLLD-lähenemist" 205,905.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Valgevene Demokraatliku ühiskonna arenguprotsesside toetamine tõstes Valgevene kodanikuühenduste tegevusvõimekust ja jätkusuutlikkust IKT lahenduste juurutamise ning Eesti kogemuste vahetamise kaudu. 54,940.00 Käimasolev
2018 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tallinna Ülikool Euroopa, regionaalne/riikideülene Stipendiumid Gruusia, Ukraina ja Moldova üliõpilastele õppimaks Tallinna Ülikooli õppekavadel 2018/2019 – 2020/2021 õppeaastatel. 23,940.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium tekstiväli Vähimarenenud riigid muu Vabatahtlik annetus assotsiatsiooni Parliamentarians for Global Action (PGA) 2018. aasta kampaania toetuseks. 2018. a ODA-kõlbulikeks tegevusteks. 30,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-riigi Akadeemia SA Moldova Vabaühenduste eestkostevõimekuse arendamine Idapartnerluse riikides 5,998.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Rahvusvaheline Punase Risti Komitee Süüria 50 000 eurot Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele (ICRC) humanitaarkriisi leevendamiseks Süürias. 50,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium Doonorriigi erasektor/OÜ Timecode Ukraina Ukraina konfliktipiirkondada arenguabi viimise mõju dokumenteerimine ja selle põhjal uudisreportaažide tootmine 15,708.00 Lõppenud
Kokku kirjeid: 3289
Kohustusi kokku: 314,037,514.73 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 266,921,533.27 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants